Trước khi tổ chức các cuộc đấu giá của Phiên đấu giá biển số xe ô tô thứ nhất, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đã ban hành quy chế đấu giá biển số trực tuyến. Trong đó, có nêu các trường hợp phải dừng cuộc đấu giá.

Quy chế đấu giá biển số xe ô tô có nêu rõ các trường hợp phải dừng cuộc đấu giá

Cụ thể, tại Điều 18 của quy chế, công ty sẽ dừng cuộc đấu giá trong trường hợp Cục CSGT (Bộ Công an) yêu cầu dừng cuộc đấu giá theo quy định tại điểm c, d, khoản 1, Điều 47 Luật Đấu giá tài sản như sau:

Khi có căn cứ rằng, tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản.

Khi có căn cứ cho rằng, đấu giá viên có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, c hoặc d khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản.

Khi có căn cứ cho rằng, người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c hoặc d khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản.

Cuộc đấu giá cũng bị dừng khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng theo quy định của Bộ luật Dân sự và Điều 20 của quy chế này.

Ngoài ra, Cục CSGT quyết định việc thực hiện tổ chức đấu giá lại sau khi đáp ứng điều kiện tổ chức đấu giá theo quy định.

Quy chế đấu giá biển số ô tô trực tuyến đã quy định rõ các trường hợp phải dừng đấu giá.

Trường hợp phải hủy kết quả đấu giá

Điều 19 của quy chế đấu giá này quy định các trường hợp bị hủy kết quả đấu giá, thông báo kết quả đấu giá, văn bản xác nhận biển trúng đấu giá và người trúng đấu giá không xác nhận biên bản cuộc đấu giá.

Theo đó, kết quả đấu giá biển số xe ô tô bị hủy trong các trường hợp quy định của Luật Đấu giá tài sản. Người trúng đấu giá không xác nhận biên bản cuộc đấu giá được coi như không chấp nhận kết hợp mua bán tài sản đấu giá.

Thông báo kết quả trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá bị hủy trong các trường hợp:

Người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn quy định.

Người trúng đấu giá không làm thủ tục đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá theo quy định.

Người trúng đấu giá vi phạm về tính trung thực của hồ sơ tham gia đấu giá.

Cũng tại Điều 19 của quy chế đấu giá, biển số xe ô tô trúng đấu giá bị hủy kết quả được đưa ra đấu giá lại, số tiền đặt trước, tiền trúng đấu giá mà người trúng đấu giá đã nộp không được hoàn trả lại và được nộp vào ngân sách nhà nước.